Sản xuất Kinh doanh

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của cấp ủy, lãnh đạo Công ty với đảng viên, người lao động năm 2022

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của cấp ủy, lãnh đạo Công ty với đảng viên, người lao động năm 2022 với chủ đề “Điều kiện làm việc của người lao động và giải pháp tăng năng suất lao động”.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2022,

Nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở trong Công ty, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; được quyết định và được kiểm tra, giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong phạm vi được pháp luật qui định

Scroll to Top